Upload een jpg,jpeg,png,pdf bestand
Overtuig uzelf, en vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan. En wij maken speciaal voor u een offerte op maat

Klachten

Bent u niet tevreden over een product of de dienstverlening van Gabinova B.V.? Wij doen er alles aan om u te helpen bij oplossing van uw klacht.

Hoe handelen wij klachten af?

1. Wanneer u een klacht heeft over uw bestelling via onze webshop, meldt dan zo snel mogelijk uw klacht via mail of per post.


info@gabinova.nl 

Gabinova B.V.
Klaverakker 6
7761 RA Schoonebeek
Nederland.

Beschrijft u zo goed mogelijk uw klacht en geeft u aan hoe wij u overdag kunnen bereiken.

2. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een inhoudelijke reactie op uw klacht met onze oplossing. Dit doen wij via email.

3. Bent u niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de stichting Webshop Keurmerk danwel de Geschillencommissie Webshop.

Stichting Webshop Keurmerk

Gabinova B.V. is lid van de stichting Webshop Keurmerk. Dit betekent dat wij de geschillenregeling van de stichting volgen. De bepalingen voor geschillen staan vermeld in onze algemene voorwaarden, artikel 15:

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich tot de stichting Webshop Keurmerk wenden. Zij onderzoeken uw klacht en tracht het probleem op te lossen. Indien wij het probleem naar het oordeel van de stichting Webshop Keurmerk niet naar behoren oplost, kan Gabinova B.V.het recht worden ontnomen het Webshop Keurmerk-logo te voeren. Ook kunnen wij gedurende een periode worden geschorst. Een schorsing wordt opgeheven wanneer de klacht onterecht is gebleken dan wel de klacht naar behoren is opgelost. Ook kan worden besloten tot definitieve ontzegging van het recht tot gebruik van het Keurmerk-logo.

Geschillencommissie Webshop 

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kunt u zich in laatste instantie wenden tot de Geschillencommissie Webshop. De Geschillencommisie Webshop wordt beheerd door de Stichting Geschillencommissie (www.sgc.nl). Kijkt u op hun website voor de werking van de consumentencommissie.

Hulp bij uw klacht

Op Consuwijzer kunt u voorbeeldbrieven vinden voor klachten over webwinkels: http://www.consuwijzer.nl/Voorbeeldbrieven?cookie=ja.13593911715171149578793